Πληροφοριακό Σύστημα

 

    Το Πληροφοριακό σύστημα της Μονάδας Καινοτομίας αποτελεί τμήμα του Πληροφοριακόυ συστήματος της ΔΑΣΤΑ και

    στοχεύει στην καταγραφή των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων της.

    Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ο παρών δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο δημοσιότητας της Πράξης.