Εισηγητές και Αντικέιμενα Διαλέξεων Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

 

   - Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη (Πηγές Χρηματοδότησης αξιολόγησης επενδύσεων)
   - Κωνσταντίνος Ζιάβρας ΜΑ (Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί / Λειτουργική και Ταμειακές Ροές - Στοιχεία Κοστολόγησης)
   - Αν.Καθ. Βασίλειος Κέφης (Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, TQM)
   - Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, ΜΑ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος - Μιχάλης Κλήμης (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό Σχέδιο - Business Plan)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος - Μιχάλης Κλήμης (Έρευνα Αγοράς - Marketing και Σχεδιασμός Πωλήσεων)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος (Προμήθειες και Διαχείριση Αποθεμάτων - Logistics)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος (Νέες Τεχνολογίες και Επιχείρηση / ERP, MRP, e-commerce, e-banking)
   - Δρ. Μαρία Μπριάνα (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Human Resources Management)
   - Δρ. Ιωάννης Ντόκας (Βασικά Στοιχεία Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής)
   - Τώνια Πεδιαδιτάκη, LLM (Θεσμικό και Φορολογικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων)
   - Αν. Καθ. Ιωάννης Φίλος (Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος)
   - Θεοφάνης Γιώτης (Διοίκηση Έργων - Project Management)